tel.: +48 32 77 92 050

e-mail: info@zekon.pl

Zekon / KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEKON Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 103.

2) Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu E-mail: rodo@zekon.pl lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „IODO”

3) Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą w celu:
– podpisania i realizacji zawartej umowy, reklamacji lub zapytań,
– udzielania gwarancji,
– działań marketingowych.

4) W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych, np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

5) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, celem realizacji powyższych celów.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz na czas trwania udzielonej gwarancji.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej na adres administratora danych.

9) Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych.

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest ZEKON Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 103, moich danych osobowych, w celach przedstawiony w klauzuli informacyjnej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.